Weidevogels

Weidevogels

Weidevogels zijn vogelsoorten die specifiek in uitgestrekte weilanden broeden. De term weidevogels is niet per definitie een classificatie maar meer een brede term om de groep vogels aan te duiden die (voornamelijk) op weilanden broeden.

Uiteraard zijn er vogels die in meerdere of mindere mate broeden op de Nederlandse weilanden. Dat houdt ook in dat binnen de brede term weidevogels weer onderscheidt wordt gemaakt tussen de zogenaamde primaire en secundaire weidevogels. De primaire soort broed hoofdzakelijk op grasland,  waar de secundaire groep dit in mindere mate doet.


Primaire groep
Onder primaire vallen bijvoorbeeld de: steltloper, kievit, scholekster, grutto, tureluur, wulp, kemphaan en watersnip. De kemphaan en de watersnip zijn echter zo zeldzaam dat men deze nauwelijks in weilanden aantreft. Er zijn ook enkele eenden soorten die broeden op grasland bijvoorbeeld de zomertaling en de kuifeend.

Er zijn ook soorten die in minder mate in grasland broeden maar eigenlijk ook tot weidevogels gerekend zouden kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de watersnip, de kemphaan en kleinere zangvogels als de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart. In het weiland vindt men van tijd tot tijd ook kleinere zangvogels als bijvoorbeeld de graspieper, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik.

 

Secundaire groep
De groep die vaker in andere landschappen broeden en dus in minder mate in weilanden zijn bijvoorbeeld de meerkoet en de wilde eend. Andere secundaire weidevogels zijn eenden soorten als de slobeend, krakeend, bergeend en de zeldzame wintertaling, en bontbekplevier, kleine plevier, kluut, visdief, kokmeeuw, waterhoen, patrijs, kwartel, kwartelkoning, paapje en grauwe gors.

 

Bedreiging
Tot voor de heideontginningen (in de eerste helft van de 20e eeuw) kwamen weidevogels zeer veel voor in Nederland. Door een intensievere landbewerking en toename van roofdieren zoals vossen en marters staat de weidevogelstand echter onder druk. Ook het rapen van kievitseieren (wat nu nog in Friesland gebeurt) doet de stand van de weidevogels geen goed.

Weidevogelbescherming Randmeerkust zet zich in voor het behoud van de weidevogels in de Randmeerkust. De Randmeerkust is het gebied tussen Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Wilt u ook helpen in het behoud van de weidevogels in de Randmeerkust? Wij zoeken nog vrijwilligers.