Weidevogelplan Randmeerkust gepubliceerd

In het poldergebied langs de Randmeren, tussen Noordeinde en Polsmaten bij Nunspeet komen nu nog redelijke aantallen weidevogels voor. Hoofdzakelijk kieviten, maar ook grutto, tureluur, scholekster en wulp zijn nog aanwezig.

Doel van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust is: het samen met de grondgebruikers nemen van maatregelen die leiden tot minimaal stabilisatie van de aantallen weidevogels op het niveau van 2015/2016, en te streven naar een stijging in de komende 5 jaar.

Het draagvlak voor een actieve weidevogelbescherming is onder de grondgebruikers groot. Via de oprichting (in 2005) van de Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust, waarvan nu meer dan 100 boeren lid zijn), kunnen structurele maatregelen voor het hele gebied worden genomen. Belangrijk element vormt de financiële bijdrage van de Provincie Gelderland voor maatregelen die boeren nemen ter bescherming van de weidevogels, en die de boeren geld kosten of opbrengstderving opleveren.

De te nemen maatregelen betreffen niet alleen de boeren. Een belangrijke rol spelen ook de Wild Beheer Eenheden, de gemeenten, het Waterschap en Staatsbosbeheer. Via flankerend beleid kunnen zij er voor zorgen dat het leefgebied voor weidevogels voldoende aantrekkelijk blijft. Voorbeelden van flankerend beleid zijn: in de hand houden van de predatiedruk, weghalen van hinderlijke bomen en zorgen voor het juiste waterpeil tijdens het broedseizoen.

Het pakket van maatregelen wordt in eerste instantie gericht op grutto en kievit. De andere soorten worden dan automatisch meegenomen (maatregelen is voor deze beide soorten hebben ook een gunstige invloed op tureluur, scholekster en wulp). Bij gebleken succes van de maatregelen die de komende 5 jaar worden genomen, zal op langere termijn ook gekeken worden naar mogelijkheden om het gebied ook aantrekkelijk te maken voor zeldzamere weidevogels, zoals patrijs, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en mogelijk zelfs de kemphaan.

Kort overzicht van de maatregelen die op dit moment worden genomen:

  • Sparen van nesten tijdens landbouwwerkzaamheden
  • Uitrijden van vaste mest, waarin stro is verwerkt
  • Creatie van kruidenrijke weilanden
  • Uitstellen van de maaidatum tot 1 of 15 juni
  • Sommige percelen extensief laten beweiden
  • Bevorderen van openheid van het gebied door kappen van hoge bomen
  • Beperken predatiedruk door zwarte kraai en vos
  • Tegengaan van verstorende activiteiten tijdens het broedseizoen

Tevens moet de betrokkenheid van burgers, overheden, scholen en bedrijven worden vergroot. Daarvoor zal samenwerking worden gezocht met andere partijen die zich richten op bescherming van natuur en vogels binnen het gebied van de Randmeren.

Bekijk de volledige publicatie van het Weidevogelplan Randmeerkust – 2017