Wethouder Polinder plaatst eerste weidevogelbord in Elburg

De Kievit, Grutto, Veldleeuwerik, Tureluur en andere weidevogels hebben het moeilijk in onze regio.
Dit komt door verschillende redenen. Eén van de redenen is dat de vogels tijdens de broedperiode
worden verstoord. Daarom heeft de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust
verbodsborden laten maken. De borden worden geplaatst bij de meest kwetsbare broedgebieden in
onze omgeving.

Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een
broedterrein is van zeldzame weidevogels. Daarnaast worden mensen er op gewezen dat er in de
nabijheid van het gebied geen verstorende activiteiten uitgevoerd mogen worden. Vooral de grutto
zal op korte termijn met uitsterven bedreigd worden. Het ongestoord kunnen broeden en kuikens
grootbrengen is een van de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De borden
worden geplaatst in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op woensdag 31 januari werd het eerste bord in de gemeente Elburg geplaatst door wethouder Jan
Polinder onder toeziend oog van een aantal belangstellenden en weidevogel-vrijwilligers. Het bord
werd geplaatst bij de ingang van Het Goor.

 

Record aantal legsels gevonden tijdens broedseizoen 2017

Tijdens het broedseizoen 2017 zijn 15% meer legsels van kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp gevonden dan in 2016.
Met ruim 1.300 gevonden nesten vormt het gebied langs de Randmeerkust in de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Gelderland.

Het weer was nogal uiteenlopend: een warme maart (waardoor de eerste nesten een week eerder werden gevonden dan in andere jaren) werd gevolgd door een zeer koude periode in april. Waarna  meien begin juni extreem warm en droog waren. Zowel de koude als de extreme warmte zijn ongunstig geweest voor de ontwikkeling van de kuikens. Door dit weertype waren er veel minder insecten voorhanden.

Zorgenkind onder de weidevogels is de grutto. Deze kwetsbare weidevogel had het dit jaar opnieuw erg zwaar. Naar schatting heeft slechts 20% van de grutto-nesten kuikens opgeleverd. Van de 1.300 gevonden nesten zijn er 31 % gesneuveld, vooral door predatie (21%). Vos en kraai waren de voornaamste boosdoeners. Benieuwd naar meer informatie over onze activiteiten? Lees dan het volledige jaarverslag 2017.

 

IN MEMORIAM: KEES BALK

Afgelopen week kregen we het droevige bericht dat onze collega-weidevogelbeschermer Kees Balk uit Elburg op 85-jarige leeftijd is overleden.
Reeds als kind was Kees in het voorjaar in de akkers van de Polder van Oosterwolde te vinden, op zoek naar vooral kievitseieren. Die mochten destijds nog geraapt worden, en er was een levendige handel in kievitseieren. De inkomsten vormden ook voor Kees een mooi extraatje in een tijd die veel armoede kende.

Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw werd rapen van eieren verboden. Er werd nog wel gezocht, maar alleen om de nesten te beschermen tegen landbouw-activiteiten.
In de jaren 90 was Kees Balk vrijwel de enige nestenzoeker die actief was in het zuidelijk deel van de Polder van Oosterwolde. Vanaf 2004 ontstond er langzamerhand een nieuwe groep vrijwilligers, die in het hele gebied van de Randmeren aan nestbescherming ging doen. Kees heeft zich nooit officieel bij onze groep willen aansluiten; hij was erg gesteld op zijn vrijheid en zelfstandigheid. Maar wij wilden graag met deze ervaren nestenzoeker samenwerken! En zo ontstond er een situatie waarbij Kees gewoon zijn eigen gebied bleef doen, en wij zijn gevonden nesten registreerden. Een jaar of 4 geleden vond Kees nog het eerste kievitsei van de gemeente Oldebroek.

Daarna ging het elk jaar iets minder; Kees had meer moeite om langdurig in het veld te lopen. maar hij bleef nog zeer waardevol, doordat hij ons vanaf de weg precies kon aangeven waar volgens hem de nesten lagen. En daar zat hij niet vaak naast!
Ook danken een aantal nieuwe vrijwilligers van onze groep een stukje opleiding aan hem: Kees nam ze letterlijk mee het veld in, en vertelde waar ze precies op moesten letten. De kneepjes van het vak kende hij erg goed. Op de foto zie je hem nog afgelopen voorjaar in zijn karakteristieke houding aanwijzingen geven. Afgelopen april heeft hij zijn laatste nest gevonden. Daarna ging het zoveel minder met zijn gezondheid, dat we hem bijna niet meer in de polder tegenkwamen.

Met het heengaan van Kees Balk verliezen we een betrokken en zeer ervaren weidevogel-vrijwilliger. Wij, maar ook de weidevogels, zullen hem missen.

Kuikenstroken

Het maaiseizoen is begonnen. Als er kuikens van weidevogels aanwezig zijn, wordt niet alles in 1 keer gemaaid, maar blijven stukken gras staan om de jonge vogels kans te geven zich nog even schuil te houden voor de roofvogels.

College van B&W Oldebroek brengt werkbezoek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.
Er werd uitvoerig stilgestaan bij de diverse werkzaamheden van de vrijwilligers, de contacten met de agrariërs en de doelstellingen voor de nabije toekomst.
Uiteraard stond ook een kort bezoek in het veld op het programma. Daarbij konden jonge kieviten worden bewonderd en werd ook nog een nieuw nest van een tureluur gevonden.