Proef met vlonders gestart

Deze week zijn de eerste vlonders over sloten gelegd. Doel is om hiermee een makkelijke overgang te maken voor kievitskuikens om vanaf akkerland naar de weilanden te komen. Akkerlanden worden hier en daar gescheiden van weilanden door sloten met een steile kant. Kievitskuikens die naar de overkant willen vallen daar vaak in de sloot. Ze kunnen weliswaar zwemmen, maar kunnen door de steile kant van de sloot de wal vervolgens niet bereiken. Uiteindelijk sterven ze dan van kou en uitputting.
Met deze proef gaan we kijken of we hiermee meer kuikens veilig vanaf de akkers, waar weinig voedsel en dekking te vinden is, naar de beschutte weilanden met veel voedsel kunnen krijgen.

Ledenvergadering NMC Randmeerkust

Afgelopen week werd de algemene ledenvergadering van de NMC Randmeerkust gehouden. Op deze vergadering werd onder meer een toelichting gegeven door  veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven op de diverse beheerpaketten die nu kunnen worden afgesloten. Ook werd stilgestaan bij de uitbreiding van het kerngebied voor weidevogels; zo kwamen er gebieden bij in de polder van Oldebroek en bij Polsmaten in Nunspeet. Door de Wild beheer Eenheid werd aangegeven wat de ervaringen in 2016 zijn geweest. 
De resultaten van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming gaf een overzicht van het aantal gevonden legsels en de resultaten in 2016.
Op de vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Willem Polinder, die 8 jaar lang bestuurslid is geweest. Hij wordt opgevolgd door Martijn Westerink. Op de foto overhandigt voorzitter Flip Nijhoff een welverdiende fles Berenburg aan Willem Polinder. Op de voorgrond het nieuwe bestuurslid Martijn Westerink.

Goed bezochte informatieavond in Nunspeet

Met ingang van 2018 wordt het kerngebied voor weidevogels langs de Randmeerkust uitgebreid met een nieuw gebied nabij Nunspeet. Grofweg begrensd door de Bliksweg, Kolmansweg en Vreeweg.
Gisteravond organiseerde de NMC Randmeerkust een informatie-avond voor grondeigenaren en grondgebruikers in dit gebied. Doel van de avond was vooral een inzicht te geven in de diverse mogelijkheden om beheerpakketten af te sluiten, waarvoor dan subsidie kan worden verleend.
Veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven presenteerde de mogelijkheden, waarna een geanimeerde discussie volgde. Via individuele gesprekken zal de komende weken getracht worden ook voor dit nieuwe gebied een evenwichtig mozaiekbeheer te realiseren.

Burgemeester Nunspeet krijgt Weidevogelplan Randmeerkust

Tijdens het schouwen van het eerste kievitsei heeft Flip Nijhoff namens de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust het Weidevogelplan aangeboden aan burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. Het plan omvat onder meer richtlijnen voor het verbeteren van het leefklimaat voor weidevogels en zal door de gemeente worden gebruikt bij het vaststellen van beleid voor het buitengebied en het afgeven van vergunningen.
Alle gemeenten langs de randmeren (Oldebroek, Elburg en Nunspeet) zijn nu in het bezit van het Weidevogelplan.

Check plasdras gebieden

Vanmorgen heeft het bestuur van de NMC Randmeerkust een kleine bezichtiging georganiseerd van enkele plasdras gebieden aan de Groote Woldweg, Kleine Woldweg en Zwarteweg. Hiervoor waren de weidevogel-boeren uitgenodigd die zelf een plasdras hebben. Tevens was Gertjan de Jong uitgenodigd, die zelf al een ruim aantal jaren ervaring heeft met plasdras op zijn bedrijf in de Eempolder.

Tijdens de rondgang werd er uitvoerig stilgestaan bij mogelijke verbeteringen en aanvullingen. Algemeen oordeel was dat onze bezochte plasdras gebieden er goed uitzien en voldoende kwaliteit bieden voor de weidevogels.

Gijs van den Brink vindt eerste kievitsei Oldebroek

Het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek is op 12 maart gevonden door Gijs van den Brink. Ook in 2016 vond hij het eerste ei van Oldebroek.

Gijs is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust, en zoekt in het gebied van de Oldebroeker polder. In alle drie de gemeenten van de Randmeerkust is nu een eerste ei gevonden. Op de foto krijgt Gijs van den Brink ( links) de oorkonde voor het vinden van het eerste ei uitgereikt door burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek.
Het vinden van het eerste kievitsei heeft Gijs opnieuw geïnspireerd tot het schrijven van een gedicht:

Het eerste kievitsei

Als ijs en sneeuw verdwenen zijn
de winter van ons heengegaan
de kou ons landje heeft verlaten
komt een nieuw jaargetijde aan.

Het voorjaar valt als warme deken
op mens en dier, in dorp en stad;
er is zo lang naar uitgekeken
en wordt ontvangen als een schat.

De kievit laat weer van zich horen
en buitelt over sloot en land
het kan een mensenhart bekoren
zet menigeen zelfs in de brand.

Het nest gemaakt, de vogels paren
de dag van leggen breekt snel aan;
ze kunnen het geheim bewaren
totdat ik bij het ei zal staan!

Korné Kroneman vindt eerste kievitsei Nunspeet

Het eerste kievitsei in Nunspeet is op 13 maart gevonden door Korné Kroneman. Korné is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep vrijwilligers helpt grondeigenaren bij het opsporen en beschermen van nesten van weidevogels.

Na Elburg en Oldebroek is Nunspeet de derde gemeente waar nu een eerste kievitsei is gevonden. Burgemeester Breunis van de Weerd heeft het ei geschouwd. Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door de vinder Korné Kroneman (links) en grondgebruiker de heer Van Wijhe (rechts).

Albert Boschman vindt eerste kievitsei Elburg

Albert Boschman heeft vrijdag 10 maart het eerste kievitsei van Elburg gevonden. Albert is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep vrijwilligers helpt grondeigenaren bij het opsporen en beschermen van nesten van weidevogels.

Het door Albert gevonden ei was de tweede van de provincie Gelderland. Waarnemend burgemeester Dijksma van Elburg heeft vanmorgen het ei geschouwd. Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door de vinder Albert Boschman (links) en grondeigenaar Jan Westerink (rechts).

Nieuw plasdras gebied in Oosterwolde geopend

Met het plaatsen van een milieuvriendelijke pomp (werkt op zonne-energie) is afgelopen week een nieuw plasdras gebied voor weidevogels in gebruik genomen. Daarmee beschikt het gebied langs de Randmeerkust nu over 6 plasdras gebieden. En er komen er dit jaar nog 3 bij. Zo ontstaat langzamerhand een netwerk van gebiedjes die erg aantrekkelijk zijn voor de weidevogels. 

Een plasdras gebied wordt begrensd door een kunstmatig aangelegd dijkje, zodat het naar binnen gepompte water niet snel wegloopt.

In de drassige bodem kunnen weidevogels makkelijk voedsel vinden. ook de jonge kuikens hebben er straks veel profijt van. Het binnenpompen van het water duurt tot 15 juni. Daarna zijn de kuikens zo groot dat ze ook elders hun voedsel kunnen vinden.

Gedurende de maand maart worden de plasdras gebieden veel bezocht door weidevogels die het als een tussenstop gebruiken, op weg naar hun uiteindelijke broedgebied. Zo zijn er ook al diverse kemphanen gesignaleerd. De kemphaan is een weidevogel die vroeger veel in Nederland voorkwam, maar die er nu bijna niet meer broedt.

 

Weidevogelplan aangeboden aan gemeente Oldebroek

Het Weidevogelplan Randmeerkust is afgelopen donderdag aangeboden aan de gemeente Oldebroek.
Coordinator Sjirk Overal overhandigde het plan aan wethouder Westerbroek van de gemeente Oldebroek.
De wethouder verklaarde blij te zijn met de erkenning van het buitengebied van de gemeente Oldebroek als zeer waardevol broed- en leefgebied van weidevogels.

Het Weidevogelplan zal in de nabije toekomst de basis vormen van overleg en goede afstemming tussen gemeente en de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming.