Over ons

Logo Vrijwilligeweidevogelbescherming

 

Doelstelling
De Natuur- en Milieu Coöperatie Randmeerkust (NMC Randmeerkust) stelt zich ten doel om de dalende tendens van de weidevogelpopulatie in haar gebied tot staan te brengen en zo mogelijk om te zetten in een toename.


Het werkgebied
NMC Randmeerkust is actief langs het Veluwemeer en Drontermeer van de Polsmaten bij Nunspeet tot de Geldersche Sluis bij Noordeinde. We hebben het hier in grote trekken over polder Doornspijk, polder Oldebroek, polder Oosterwolde en aangrenzende gebieden. Het gebied beslaat een oppervlak van c.a. 2500 ha. Een groot gedeelte van het weidevogelgebied is aangewezen als kerngebied voor weidevogelbescherming. Dit betekent, dat in dit gebied een collectief beheerplan is/wordt opgesteld, zoals weidevogelgrasland met een rustperiode, weidevogelgrasland met voorweiden, plas-dras, landbouwgrond met legselbeheer, kruidenrijk weidevogelgrasland, extensief beweid weidevogelgrasland.

 

Werkwijze
Sinds een aantal jaren wordt de nestbescherming  gestructureerd aangepakt. Een aantal vrijwilligers heeft een werkgroep gevormd en de deelnemers maken afspraken met elkaar over wie waar gaat zoeken. In alle gevallen wordt contact onderhouden met de boer, die het land in gebruik heeft. Het plaatsen van markeerstokken wordt zoveel mogelijk beperkt. De vrijwilliger markeert het nest zodanig dat hij/zij zelf het nest later eenvoudig terug kan vinden. De vrijwilliger onderhoudt zelf contact met de boer en plaatst in overleg met de boer markeerstokken indien de boer/loonwerker de nesten moet sparen tijdens werkzaamheden.

 

De grondgebruikers
De boeren, voor zover zij land hebben binnen het kerngebied, hebben zich verenigd in een agrarische natuurvereniging, de Natuur- en Milieu Coöperatie (NMC) Randmeerkust. Alleen dit collectief van boeren kan subsidie aanvragen voor een bepaald beheer. Het lidmaatschap van de NMC is vrijwillig. Verder liggen binnen het kerngebied landerijen van boeren, die niet zijn aangesloten bij de NMC en landerijen buiten het kerngebied. De weidevogelvrijwilligers krijgen met alle drie de situaties te maken. Het totaal van de grondgebruikers is ca. 160.


De weidevogels

De nesten die opgespoord en beschermd worden zijn van kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp Incidenteel worden ook graspieper, leeuwerik en gele kwikstaart aangetroffen. Jaarlijks worden er rond de 1.200 legsels gevonden en beschermd.


Registratie
De registratie van de nesten gebeurt met behulp van de satellieten; ieder nest wordt in coördinaten vastgelegd. Enkele gespecialiseerde vrijwilligers voeren dit uit.

Uitvoering van de weidevogelbescherming
De weidevogelbescherming wordt in het Randmeren-gebied uitgevoerd door de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust en bestaat uit 30 vrijwilligers, waarvan er 2 de coordinate verzorgen:
Jan Slagboom
Zuiderzeestraatweg 644
8094 AT Hattemerbroek
06-20490814
Roelf Sol
Grevelingen 11
8251 WN Dronten
06-20350602

De coördinatoren zijn per mail bereikbaar via: info@weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl

Geef een reactie