NMC Randmeerkust

100726 Randmeerkust Logo

Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust (NMC Randmeerkust)
De Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust is een actieve agrarische natuurvereniging van zo’n 100 samenwerkende agrarische ondernemers. NMC Randmeerkust werkt aan een aantrekkelijk buitengebied voor boeren, burgers en buitenlui. De agrarisch ondernemers, aangesloten bij deze agrarische natuurvereniging, laten zien dat (intensieve) agrarische bedrijfsvoering uitstekend samengaat met natuurbeheer.

De leden van de NMC Randmeerkust geloven in agrarisch natuurbeheer; hart voor flora en fauna, liefde voor de natuur. Want de natuur is het belangrijkste kapitaalgoed wat de agrarische ondernemers ter beschikking staat. De NMC Randmeerkust is een agrarische natuurvereniging, met nadruk op ‘agrarisch’. Het buitengebied met haar weidevogels, bloemen in de weilanden, knotbomen, elzensingels, bosjes en watergangen, wordt door de aangesloten boeren gekoesterd.

Natuurbeheer gaat echter niet boven alles. De dagelijkse boterham wordt op het agrarische bedrijf verdiend, in de dagelijkse bedrijfsvoering wordt echter ruimte geschapen voor verantwoord natuurbeheer. De randmeerkust-leden zijn ondernemers met overwegend intensieve boerenbedrijven; melkveehouderij en vleesvee. De natuur is desondanks voor hen geen tweederangs onderwerp, maar een hooggewaardeerd kapitaalgoed.

 

Ontstaan van NMC Randmeerkust
In de loop van 2004 werd het probleem van foeragerende ganzen steeds groter en drongen de desbetreffende boeren in Nederland aan op een passende schadevergoeding. Ook in de ‘kop van Gelderland’, langs de kust van het veluwerandmeer, werd de ganzenschade merkbaar. Kaalgevreten weilanden langs de Zomerdijk tussen Noordeinde en Elburg, zonder dat er één koe, pink of schaap zich had laten zien.

Voorbeelden uit Friesland, waarbij soms een complete eerste snee in de magen van de hongerige ganzen verdween, stimuleerden de Gelderse boeren om de handen ineen te slaan. Op aandringen van Provincie Gelderland werd in de loop van 2004 een agrarische natuurvereniging opgericht. Deze agrarische natuurvereniging ging op collectieve wijze de belangen van de getroffen boeren behartigen. In eerste instantie richtte de vereniging zich voornamelijk op de ‘ganzenschade’. Na verloop van tijd – in de loop van 2009 – werd een nieuwe subsidieregeling voor (agrarisch) natuurbeheer ontwikkeld.

Een belangrijk onderdeel in deze regeling is de collectieve wijze van natuurbeheer. Binnen het werkgebied van NMC Randmeerkust betreft dit het collectief weidevogelbeheer; ruim 100 boeren vormen samen een afwisselend collectief beheer voor (broedende) weidevogels.

 

Bestuur
Het bestuur van NMC Randmeerkust wordt gevormd door enthousiaste ondernemers. Naast het drukke dagelijkse bestaan op het eigen agrarische bedrijf, wordt tijd en ruimte gemaakt voor dit bestuurswerk.

Teunis Bultman Voorzitter  Melkgeitenhouder te Doornspijk
Kees Bonestroo Secretaris  Melkveehouder te Nunspeet
Wilbrand van Zeeburg Penningmeester  Melkveehouder te Doornspijk en parttime werkzaam op accountantsbureau in Zwolle
Willem Polinder Bestuurslid  Melkvee- en pluimveehouder te Nunspeet
Evert van Wijhe Bestuurslid  Veehouder en eigenaar foeragehandel te Oosterwolde

 

Gebiedscoördinatie
In opdracht van Provincie Gelderland verricht NMC Randmeerkust de gebiedscoördinatie in het gebied van Harderwijk tot en met Noordeinde. Ofwel, de randmeerkust vanaf het noordelijkste puntje in Gelderland tot Harderwijk.

Als agrarische natuurvereniging vormt NMC Randmeerkust de verbindende schakel tussen de gebruiker (veelal agrarische ondernemers), Provincie Gelderland en Dienst Regelingen.

De gebiedscoördinatie wordt uitgevoerd door de gebiedscoördinator. Deze werkt voortdurend aan het onderhouden, beheren en verbeteren van het (collectief) agrarisch natuurbeheer. Voor het werkgebied van NMC Randmeerkust is de gebiedscoördinator het aanspreekpunt voor (nieuwe) beheerders.

Gebiedscoördinator van NMC Randmeerkust is Jan Willem Schoonhoven. Jan Willem is bereikbaar via jwschoonhoven@randmeerkust.nl