Korné Kroneman vindt eerste kievitsei Nunspeet

Het eerste kievitsei in Nunspeet is op 13 maart gevonden door Korné Kroneman. Korné is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep vrijwilligers helpt grondeigenaren bij het opsporen en beschermen van nesten van weidevogels.

Na Elburg en Oldebroek is Nunspeet de derde gemeente waar nu een eerste kievitsei is gevonden. Burgemeester Breunis van de Weerd heeft het ei geschouwd. Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door de vinder Korné Kroneman (links) en grondgebruiker de heer Van Wijhe (rechts).

Albert Boschman vindt eerste kievitsei Elburg

Albert Boschman heeft vrijdag 10 maart het eerste kievitsei van Elburg gevonden. Albert is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep vrijwilligers helpt grondeigenaren bij het opsporen en beschermen van nesten van weidevogels.

Het door Albert gevonden ei was de tweede van de provincie Gelderland. Waarnemend burgemeester Dijksma van Elburg heeft vanmorgen het ei geschouwd. Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door de vinder Albert Boschman (links) en grondeigenaar Jan Westerink (rechts).

Nieuw plasdras gebied in Oosterwolde geopend

Met het plaatsen van een milieuvriendelijke pomp (werkt op zonne-energie) is afgelopen week een nieuw plasdras gebied voor weidevogels in gebruik genomen. Daarmee beschikt het gebied langs de Randmeerkust nu over 6 plasdras gebieden. En er komen er dit jaar nog 3 bij. Zo ontstaat langzamerhand een netwerk van gebiedjes die erg aantrekkelijk zijn voor de weidevogels. 

Een plasdras gebied wordt begrensd door een kunstmatig aangelegd dijkje, zodat het naar binnen gepompte water niet snel wegloopt.

In de drassige bodem kunnen weidevogels makkelijk voedsel vinden. ook de jonge kuikens hebben er straks veel profijt van. Het binnenpompen van het water duurt tot 15 juni. Daarna zijn de kuikens zo groot dat ze ook elders hun voedsel kunnen vinden.

Gedurende de maand maart worden de plasdras gebieden veel bezocht door weidevogels die het als een tussenstop gebruiken, op weg naar hun uiteindelijke broedgebied. Zo zijn er ook al diverse kemphanen gesignaleerd. De kemphaan is een weidevogel die vroeger veel in Nederland voorkwam, maar die er nu bijna niet meer broedt.

 

Weidevogelplan aangeboden aan gemeente Oldebroek

Het Weidevogelplan Randmeerkust is afgelopen donderdag aangeboden aan de gemeente Oldebroek.
Coordinator Sjirk Overal overhandigde het plan aan wethouder Westerbroek van de gemeente Oldebroek.
De wethouder verklaarde blij te zijn met de erkenning van het buitengebied van de gemeente Oldebroek als zeer waardevol broed- en leefgebied van weidevogels.

Het Weidevogelplan zal in de nabije toekomst de basis vormen van overleg en goede afstemming tussen gemeente en de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming.

Weidevogelseizoen Randmeerkust begonnen

Het weidevogelseizoen 2017 is gisteren officieel van start gegaan. Tijdens de startbijeenkomst gaf coordinator Sjirk Overal van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust een overzicht van de ervaringen van afgelopen jaar en de vooruitzichten voor 2017. Er werd uitvoerig stilgestaan bij de maatregelen die nodig zijn om jonge kuikens een zo groot mogelijke overlevingskans te geven. Veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven gaf een indruk van het werk van de Natuur- en Milieucooperatie Randmeerkust en de verschillende maatregelen die boeren kunnen nemen om hun akkers en weilanden aantrekkelijker te maken voor de weidevogels.

Alle aanwezigen kregen het Weidevogelplan Randmeerkust uitgereikt en men kon na afloop alvast een aantal spullen meenemen die nodig zijn voor de beschermings-activiteiten. Voor deze start-bijeenkomst hadden zich ook 5 nieuwe vrijwilligers aangemeld, die dit jaar voor het eerst gaan meehelpen. Rond half maart gaat het seizoen buiten ook echt van start; verwacht wordt dat rond die tijd de eerste kievitseieren gevonden zullen worden.

Ook enthousiast geworden? Meld je direct aan als vrijwilliger.

Flip Nijhoff uit Elburg is Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2017

Zaterdag 18 februari is Flip Nijhoff van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogel-bescherming Randmeerkust verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2017. Tijdens de Provinciale Startdag Vrijwillige Boerenlandvogelbescherming in De Veldschuur in Bemmel maakte Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de winnaar bekend. Flip Nijhoff ontving een glazen kievit en een oorkonde. De Provinciale Startdag is de aftrap van het weidevogelseizoen voor zo’n 450 vrijwillige boerenlandvogelbeschermers in Gelderland. Elk jaar zetten zij zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels.

Flip Nijhoff is opgegroeid met weidevogels in het (Overijsselse) Vechtdal. In de negentiger jaren van de vorige eeuw is hij als vrijwilliger in het randmeergebied begonnen met weidevogelnesten opsporen en markeren. Vanaf 2012 is hij één van de twee coördinatoren van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Volgens de jury heeft hij het beschermingswerk geprofessionaliseerd door nesten te registreren met behulp van GPS en door de website www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl. Daarnaast brengt hij de weidevogelbescherming onder de aandacht bij gemeenten en boeren en via Facebook. In het voorjaar neemt hij een groot gebied voor zijn rekening en is een ware kampioen in het aantal gevonden nesten. Hij is een grote motivator voor de rest van de groep, aldus de jury.

De Provinciale Startdag vond plaats in De Veldschuur in Bemmel. De coördinatoren van de Gelderse boerenlandvogelgroepen kwamen bij elkaar om hun kennis over boerenlandvogels te vergroten, ervaringen uit te wisselen en instructies te ontvangen voor bescherming en monitoring van weide- en akkervogels. De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogel-vrijwilliger van het jaar is bedoeld om vrijwilligers te bedanken en te stimuleren.
Vrijwillige weidevogelbescherming
In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Binnenkort roepen en baltsen kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp weer boven akkers en weilanden. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige weidevogelbeschermers zoals Flip Nijhoff worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2016 hebben de Gelderse weidevogelvrijwilligers maar liefst 5749 weidevogelnesten beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer info op www.landschapsbeheergelderland.nl/vrijwilligerswerk. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van materialen, informatie en advies.

Startdag Weidevogelbescherming Gelderland

Zaterdag 18 februari 2017 werd de startdag voor de Weidevogelbescherming in Gelderland gehouden. Voor deze dag waren alle vrijwillige weidevogelbeschermers uit de provincie Gelderland uitgenodigd.
Naast het gebruikelijke netwerken en het uitwisselen van ervaringen, werden er een aantal presentaties gehouden. Uiteraard werd er teruggeblikt op het weidevogelseizoen 2016. Daarnaast werd stilgestaan bij de resultaten van het project “2016, Jaar van de Kievit”. Om de vrijwilligers alvast een indruk te geven van de toekomstige ontwikkelingen, werd er ook een duidelijke presentatie gegeven van de mogelijkheden van het inzetten van drones bij de weidevogelbescherming.
Sjirk Overal overhandigde officieel het Weidevogelplan Randmeerkust aan Karen Hinkamp, coordinator van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze stichting zorgt voor de provinciale coordinatie en facilitering van alle vrijwillige weidevogelgroepen in Gelderland.
Tenslotte kon materiaal worden meegenomen dat nodig is voor het seizoen 2017. Op de foto veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven die onder toezicht van Sjirk Overal een nieuwe voorraad markeringsstokjes in ontvangst neemt.

Weidevogelplan Randmeerkust gepubliceerd

In het poldergebied langs de Randmeren, tussen Noordeinde en Polsmaten bij Nunspeet komen nu nog redelijke aantallen weidevogels voor. Hoofdzakelijk kieviten, maar ook grutto, tureluur, scholekster en wulp zijn nog aanwezig.

Doel van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust is: het samen met de grondgebruikers nemen van maatregelen die leiden tot minimaal stabilisatie van de aantallen weidevogels op het niveau van 2015/2016, en te streven naar een stijging in de komende 5 jaar.

Het draagvlak voor een actieve weidevogelbescherming is onder de grondgebruikers groot. Via de oprichting (in 2005) van de Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust, waarvan nu meer dan 100 boeren lid zijn), kunnen structurele maatregelen voor het hele gebied worden genomen. Belangrijk element vormt de financiële bijdrage van de Provincie Gelderland voor maatregelen die boeren nemen ter bescherming van de weidevogels, en die de boeren geld kosten of opbrengstderving opleveren.

De te nemen maatregelen betreffen niet alleen de boeren. Een belangrijke rol spelen ook de Wild Beheer Eenheden, de gemeenten, het Waterschap en Staatsbosbeheer. Via flankerend beleid kunnen zij er voor zorgen dat het leefgebied voor weidevogels voldoende aantrekkelijk blijft. Voorbeelden van flankerend beleid zijn: in de hand houden van de predatiedruk, weghalen van hinderlijke bomen en zorgen voor het juiste waterpeil tijdens het broedseizoen.

Het pakket van maatregelen wordt in eerste instantie gericht op grutto en kievit. De andere soorten worden dan automatisch meegenomen (maatregelen is voor deze beide soorten hebben ook een gunstige invloed op tureluur, scholekster en wulp). Bij gebleken succes van de maatregelen die de komende 5 jaar worden genomen, zal op langere termijn ook gekeken worden naar mogelijkheden om het gebied ook aantrekkelijk te maken voor zeldzamere weidevogels, zoals patrijs, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en mogelijk zelfs de kemphaan.

Kort overzicht van de maatregelen die op dit moment worden genomen:

  • Sparen van nesten tijdens landbouwwerkzaamheden
  • Uitrijden van vaste mest, waarin stro is verwerkt
  • Creatie van kruidenrijke weilanden
  • Uitstellen van de maaidatum tot 1 of 15 juni
  • Sommige percelen extensief laten beweiden
  • Bevorderen van openheid van het gebied door kappen van hoge bomen
  • Beperken predatiedruk door zwarte kraai en vos
  • Tegengaan van verstorende activiteiten tijdens het broedseizoen

Tevens moet de betrokkenheid van burgers, overheden, scholen en bedrijven worden vergroot. Daarvoor zal samenwerking worden gezocht met andere partijen die zich richten op bescherming van natuur en vogels binnen het gebied van de Randmeren.

Bekijk de volledige publicatie van het Weidevogelplan Randmeerkust – 2017

 

Weidevogelplan Randmeerkust aan gemeente Elburg overhandigd

Vanmorgen is op het gemeentehuis van Elburg het Weidevogelplan Randmeerkust aan vertegenwoordigers van de gemeente Elburg overhandigd.

Het plan is opgesteld door de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust, en geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken rond de weidevogels in dit gebied. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste partijen die bij dit onderwerp zijn betrokken, alsmede de activiteiten die ze oppakken voor een goed weidevogelbeheer.
Doel van het plan is alle betrokken partijen een goed overzicht te geven van de verschillende te nemen maatregelen, en zorg te dragen voor een goede onderlinge afstemming.

Voor de gemeente is er een taak weggelegd op het gebied van het aantrekkelijk houden van het open poldergebied, waar nu nog grote groepen weidevogels aanwezig zijn. Zo biedt het Weidevogelplan voldoende elementen voor de gemeente om mee te nemen bij gemeentelijke plannen, zoals vaststellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied en het afgeven van vergunningen .

Het Weidevogelplan werd overhandigd aan mevrouw Simone Kiewiet (Beleidsmedewerker ruimtelijke plannen, toerisme en recreatie) en de heer Cor Duitman (Adviseur milieu, natuur en landschap). Ze kregen het plan uitgereikt door Sjirk Overal, coordinator van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.

(van links naar rechts op de foto: Cor Duitman en Simone Kiewiet van de gemeente Elburg en rechts Sjirk Overal van de Weidevogelgroep).

Volg ons op Facebook

Weidevogelbescherming Randmeerkust gaat met haar tijd mee. Vanaf nu zijn onze activiteiten te volgen op Facebook.

Hoe blijf je op de hoogte? 
Ga naar onze Facebook pagina en klik op de knoppen ‘Vind ik leuk’ en ‘Volgen’. Je mist vanaf dat moment niets meer. Over een paar maanden vinden we alweer het eerste kievitsei. Dat en nog veel meer activiteiten gaan we delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Je bent dus altijd als eerst op de hoogte via onze Facebook pagina. Daarnaast blijft onze website natuurlijk in de lucht. Hier vind je ook dit jaar weer foto’s en allerlei achtergrond informatie.

Wat staat er op de planning? 
Binnenkort volgt een eerste startbijeenkomst voor dit jaar. 2016 was voor Weidevogelbescherming Randmeerkust een goed jaar. We hebben met alle vrijwilligers weer volop ingezet om de weidevogelstand in onze regio te behouden.