Weidevogelplan Randmeerkust gepubliceerd

In het poldergebied langs de Randmeren, tussen Noordeinde en Polsmaten bij Nunspeet komen nu nog redelijke aantallen weidevogels voor. Hoofdzakelijk kieviten, maar ook grutto, tureluur, scholekster en wulp zijn nog aanwezig.

Doel van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust is: het samen met de grondgebruikers nemen van maatregelen die leiden tot minimaal stabilisatie van de aantallen weidevogels op het niveau van 2015/2016, en te streven naar een stijging in de komende 5 jaar.

Het draagvlak voor een actieve weidevogelbescherming is onder de grondgebruikers groot. Via de oprichting (in 2005) van de Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust, waarvan nu meer dan 100 boeren lid zijn), kunnen structurele maatregelen voor het hele gebied worden genomen. Belangrijk element vormt de financiële bijdrage van de Provincie Gelderland voor maatregelen die boeren nemen ter bescherming van de weidevogels, en die de boeren geld kosten of opbrengstderving opleveren.

De te nemen maatregelen betreffen niet alleen de boeren. Een belangrijke rol spelen ook de Wild Beheer Eenheden, de gemeenten, het Waterschap en Staatsbosbeheer. Via flankerend beleid kunnen zij er voor zorgen dat het leefgebied voor weidevogels voldoende aantrekkelijk blijft. Voorbeelden van flankerend beleid zijn: in de hand houden van de predatiedruk, weghalen van hinderlijke bomen en zorgen voor het juiste waterpeil tijdens het broedseizoen.

Het pakket van maatregelen wordt in eerste instantie gericht op grutto en kievit. De andere soorten worden dan automatisch meegenomen (maatregelen is voor deze beide soorten hebben ook een gunstige invloed op tureluur, scholekster en wulp). Bij gebleken succes van de maatregelen die de komende 5 jaar worden genomen, zal op langere termijn ook gekeken worden naar mogelijkheden om het gebied ook aantrekkelijk te maken voor zeldzamere weidevogels, zoals patrijs, gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en mogelijk zelfs de kemphaan.

Kort overzicht van de maatregelen die op dit moment worden genomen:

  • Sparen van nesten tijdens landbouwwerkzaamheden
  • Uitrijden van vaste mest, waarin stro is verwerkt
  • Creatie van kruidenrijke weilanden
  • Uitstellen van de maaidatum tot 1 of 15 juni
  • Sommige percelen extensief laten beweiden
  • Bevorderen van openheid van het gebied door kappen van hoge bomen
  • Beperken predatiedruk door zwarte kraai en vos
  • Tegengaan van verstorende activiteiten tijdens het broedseizoen

Tevens moet de betrokkenheid van burgers, overheden, scholen en bedrijven worden vergroot. Daarvoor zal samenwerking worden gezocht met andere partijen die zich richten op bescherming van natuur en vogels binnen het gebied van de Randmeren.

Bekijk de volledige publicatie van het Weidevogelplan Randmeerkust – 2017

 

Weidevogelplan Randmeerkust aan gemeente Elburg overhandigd

Vanmorgen is op het gemeentehuis van Elburg het Weidevogelplan Randmeerkust aan vertegenwoordigers van de gemeente Elburg overhandigd.

Het plan is opgesteld door de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust, en geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken rond de weidevogels in dit gebied. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste partijen die bij dit onderwerp zijn betrokken, alsmede de activiteiten die ze oppakken voor een goed weidevogelbeheer.
Doel van het plan is alle betrokken partijen een goed overzicht te geven van de verschillende te nemen maatregelen, en zorg te dragen voor een goede onderlinge afstemming.

Voor de gemeente is er een taak weggelegd op het gebied van het aantrekkelijk houden van het open poldergebied, waar nu nog grote groepen weidevogels aanwezig zijn. Zo biedt het Weidevogelplan voldoende elementen voor de gemeente om mee te nemen bij gemeentelijke plannen, zoals vaststellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied en het afgeven van vergunningen .

Het Weidevogelplan werd overhandigd aan mevrouw Simone Kiewiet (Beleidsmedewerker ruimtelijke plannen, toerisme en recreatie) en de heer Cor Duitman (Adviseur milieu, natuur en landschap). Ze kregen het plan uitgereikt door Sjirk Overal, coordinator van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.

(van links naar rechts op de foto: Cor Duitman en Simone Kiewiet van de gemeente Elburg en rechts Sjirk Overal van de Weidevogelgroep).

Volg ons op Facebook

Weidevogelbescherming Randmeerkust gaat met haar tijd mee. Vanaf nu zijn onze activiteiten te volgen op Facebook.

Hoe blijf je op de hoogte? 
Ga naar onze Facebook pagina en klik op de knoppen ‘Vind ik leuk’ en ‘Volgen’. Je mist vanaf dat moment niets meer. Over een paar maanden vinden we alweer het eerste kievitsei. Dat en nog veel meer activiteiten gaan we delen met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Je bent dus altijd als eerst op de hoogte via onze Facebook pagina. Daarnaast blijft onze website natuurlijk in de lucht. Hier vind je ook dit jaar weer foto’s en allerlei achtergrond informatie.

Wat staat er op de planning? 
Binnenkort volgt een eerste startbijeenkomst voor dit jaar. 2016 was voor Weidevogelbescherming Randmeerkust een goed jaar. We hebben met alle vrijwilligers weer volop ingezet om de weidevogelstand in onze regio te behouden.

 

 

 

Vogelbescherming Nederland waardeert inzet NMC Randmeerkust

Afgelopen jaar heeft de Natuur- en Milieu Cooperatie Randmeerkust in haar werkgebied 5 nieuwe plasdras-gebieden aangelegd. In deze gebieden wordt gedurende een groot deel van het broedseizoen van weidevogels een deel kunstmatig onder water gezet, om zo gunstige plaatsen te scheppen voor zowel ouder-vogels als kuikens om voedsel te vinden.

Voor het maken van een plasdras gebied is een waterpomp nodig om het perceel nat te houden. Uiteraard werken deze waterpompen op zonne-energie.

Vogelbescherming Nederland waardeert deze actie, en het tastbare resultaat was de overhandiging van een cheque van 5.000 Euro voor de aanschaf van de waterpompen, op 14 december 2016 in Zwartsluis tijdens een bijeenkomst van Weidevogelboeren.

In het midden krijgt veldcoördinator Jan Willem Schoonhoven de cheque uitgereikt van Vogelbescherming Nederland.

Links op de foto het echtpaar Doornewaard, dat een van de 5 plasdrasgebieden beheerd aan de Driemerkenweg te Oosterwolde, Rechts Flip Nijhoff, de voorzitter van de NMC Randmeerkust.

 

 

Foto: Fred van Diem

Resultaten seizoen 2016 

Wanneer is het weidevogel-seizoen eigenlijk voorbij?

Officieel loopt het broedseizoen van 1 maart tot 15 juli. Maar als je zo begin juli langs de weilanden fietst en je ziet op gemaaide weilanden kieviten, meeuwen en kraaien rustig naast elkaar naar voedsel zoeken dan weet je: het zit er op.

Dinsdag 5 juli hield de Werkgroep Vrijwilliger Weidevogelbescherming Randmeerkust haar evaluatie van het seizoen 2016. Een seizoen dat werd gekenmerkt door veel regen, veel wind en drassige weilanden en akkerlanden. En halverwege (laatste week april) een koude-dieptepunt met dagtemperaturen in de buurt van slechts 5 graden. Net op het moment dat de eerste kuikens het levenslicht zagen. Veel jonge dieren stierven hierdoor een vroegtijdige dood. Maar gelukkig waren er ook positieve zaken te melden. Zo werden in 2016 maar liefst 1.130 nesten gevonden (tegen 890 in 2015). Dit was het aantal gevonden legsels in 2016, vergeleken met 2015:

Soort 2015 2016
Kievit 736 969
Grutto 80 99
Scholekster 41 38
Tureluur 26 19
Wulp 7 3
890 1128

 

Resultaten legsels

Uitgekomenpredatieoverige verliezen

Jaar Uitgekomen Predatie Overige verliezen
2012 81% 14% 5%
2013 75% 22% 3%
2014 81% 7% 12%
2015 68% 22% 10%
2016 74% 11% 15%
  • Aantal verloren legsels naar oorzaak
Predatie 2015 2016
Predatie kraai of meeuw 67 77
Predatie vos 40 9
Predatie bunzing/hermelijn 39 7
Vertrapt door ganzen/zwanen 6 12
Overige predatie 15 22
167 127


Overige verliezen20152016

Predatie 2015 2016
Beweiding door vee 15 35
Landbouwwerkzaamheden 18 30
Verlaten nesten 23 30
Verlies onbekend 21 44
77 139
Totaal verlies 244 266


Aantal gevonden legsels per deelgebied

Gebied 2015 2016
Polder van Oosterwolde 280 260
Noordeinde-Oosterwolde 150 215
Polder Doornspijk 130 140
Koemkolkweg/Oosterbr.weg 160 180
Nunspeet 10 125
Polder Oldebroek 60 80
Broeklanden 40 55

Op pad met een weidevogelbeschermer

Als webmaster van deze website moest het er natuurlijk een keer van komen: mee met iemand van de vrijwillige weidevogelbescherming Randmeerkust. Ik had het genoegen om voor het eerst wat nesten te zoeken samen met Flip Nijhoff.

Het was zaterdagavond rond de klok van half acht. Het was nog prachtig weer ongeveer een graad of 20. Via de Oostelijke Rondweg verlieten we Elburg en aan de Wijkerwoldweg was het dan zo ver: voor het eerst het weiland in! Op de planning stond een inspectie van reeds gevonden nesten op het programma. Vanaf de weg was al te zien dat de boer in kwestie keurig rekening had gehouden met de gevonden nesten tijdens het maaien. Voor de boer is het heel duidelijk te zien waar de nesten zich precies bevinden in het veld. Flip en de andere vrijwilligers markeren dit duidelijk door stokken aan weerszijden van elk nest te plaatsen. Het nest zelf bevind zich vrijwel precies in het midden van beide stokken. De boer maait vervolgens keurig om het kievitsnest heen. Dat zorgt voor diverse groenstroken in het maaiveld.

 

Gespaarde nesten
Groenstroken zijn een levend voorbeeld van door de boer gespaarde nesten tijdens het maaien.

 

Op dit perceel lagen twee groenstroken. Er zijn dus al eerder twee nesten gevonden, gemarkeerd door de weidevogelbescherming en gespaard door de boer. We hebben gekeken of de eieren in deze nesten zijn uitgekomen. Dit was het geval! In het eerste nest lagen de eischalen zelfs nog. Zie onderstaande foto.

 

Uitgekomen kievitseieren
Uitgekomen grutto eieren

 

We vervolgenden onze weg iets verder buiten Elburg. Gewapend met een verrekijker kreeg ik bij een ander stuk land de opdracht om een scholekster te spotten. Voor mij was dit even zoeken, maar Flip zag in een fractie al direct de scholekster maar ook plekken waar mogelijk nog wel eens nesten konden liggen. Ik heb geleerd om te luisteren naar de natuur. De weidevogels vliegen voortdurend over het perceel om jongen te waarschuwen dat er volk op komst is.

Het perceel wat we hebben onderzocht op nesten was inmiddels klaargemaakt voor de komende maisoogst. Als nieuweling vond ik het dan ook tamelijk lastig om tussen het zand nesten te spotten. Flip heeft daar overduidelijk veel meer ervaring in en loopt vrijwel rechtstreeks op het eerste de beste nest af. Ik wist op dat moment dat ik nog een lange weg te gaan had.

gruttonest

Gelukkig was Flip niet alleen erg ervaren maar ook nog eens behulpzaam. Hij leerde me te kijken naar de afwijkingen op het perceel bijvoorbeeld kleine takjes of stukjes te ontdekken. Dit vormt vaak een aanwijzing dat er mogelijk een nest in de buurt ligt. Ik kreeg het wel onder de knie om de afwijkingen op het perceel te ontdekken maar liep alsnog een meter langs het tweede gruttonest zonder deze op te merken!

Het bleek alles behalve eenvoudig te zijn om nesten te ontdekken. Maar doordat je er steeds meer van leert raak je wel gemotiveerd om nesten te vinden, het wordt op den duur een sport om een nest te vinden. Al met al loop je ook heerlijk door de natuur, kom je goed aan je dagelijks aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging, komt je geest helemaal tot rust en ben je nog eens nuttig ook!

Ben je enthousiast geworden? De weidevogelbescherming Randmeerkust is nog op zoek naar vrijwilligers. Ik kan het na mijn eerste ervaring van harte aanbevelen!

 

 

 

kievitsei

Eerste kievitsei Nunspeet gevonden

Donderdag 24 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet gevonden. Het ei werd gevonden door 2 leden van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.

De Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust helpt de boeren bij het vinden en beschermen van nesten van weidevogels. Op de foto inspecteert burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet (midden) het ei. Hij wordt geflankeerd door beide vinders: Quirijn Westdorp (links) en Be Berghorst (rechts).

kievitsei

weidevogels

Eerste kievitsei Oldebroek gevonden

Zaterdag 19 maart heeft Gijs v.d. Brink het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden.

Gijs is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep vrijwilligers helpt de boeren bij het vinden en beschermen van nesten van weidevogels.

Op de foto de schouw van de eieren door burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek (rechts) en de vinder Gijs v.d. Brink (midden).

Links op de foto Sjirk Overal, coordinator van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.

 

 

Eerste kievitsei 2016 Oldebroek

Eerste kievitsei Elburg gevonden

Donderdagmorgen 17 maart heeft Joop Bosman het eerste kievitsei in de gemeente Elburg gevonden. In het nestje lagen zelfs al 4 eieren.

Joop is lid van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep vrijwilligers helpt de boeren bij het vinden en beschermen van nesten van weidevogels.

Op de foto de schouw van de eieren door de burgemeester van Elburg Frans de Lange (links) en de vinder Joop Bosman (rechts).

Onder toeziend oog van de eigenaar van het weiland waar de eerste eieren gevonden zijn: Albert van Loo (midden).

 

Eerste kievitsei Elburg in 2016 gevonden