Burgemeester Hoogendoorn plaatst eerste weidevogelbord in Oldebroek

Met een paar ferme klappen sloeg burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek vanmiddag
het eerste weidevogelbord in de gemeente Oldebroek in de grond. Volgens de burgemeester betekent het plaatsen van deze borden een nieuwe stap om het broedgebied van weidevogels verder te beschermen.

In de loop van februari zullen er meer borden worden geplaatst, in eerste instantie in de Polder van
Oldebroek (Koemkolkweg, Oosterbroekweg en Polweg). Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een broedterrein is van zeldzame weidevogels. Daarnaast worden mensen er op gewezen dat er in de
nabijheid van het gebied geen verstorende activiteiten uitgevoerd mogen worden.

De grutto staat al jaren op de rode lijst, en wordt direct met uitsterven bedreigd. Het ongestoord kunnen broeden en
kuikens grootbrengen is een van de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De borden worden geplaatst in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op donderdag 1 februari werd het eerste bord in de gemeente geplaatst in aanwezigheid van de
lokale pers, belangstellenden en weidevogel-vrijwilligers. Het bord werd geplaatst bij een perceel aan
de Koemkolkweg.

 

Wethouder Polinder plaatst eerste weidevogelbord in Elburg

De Kievit, Grutto, Veldleeuwerik, Tureluur en andere weidevogels hebben het moeilijk in onze regio.
Dit komt door verschillende redenen. Eén van de redenen is dat de vogels tijdens de broedperiode
worden verstoord. Daarom heeft de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust
verbodsborden laten maken. De borden worden geplaatst bij de meest kwetsbare broedgebieden in
onze omgeving.

Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een
broedterrein is van zeldzame weidevogels. Daarnaast worden mensen er op gewezen dat er in de
nabijheid van het gebied geen verstorende activiteiten uitgevoerd mogen worden. Vooral de grutto
zal op korte termijn met uitsterven bedreigd worden. Het ongestoord kunnen broeden en kuikens
grootbrengen is een van de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De borden
worden geplaatst in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op woensdag 31 januari werd het eerste bord in de gemeente Elburg geplaatst door wethouder Jan
Polinder onder toeziend oog van een aantal belangstellenden en weidevogel-vrijwilligers. Het bord
werd geplaatst bij de ingang van Het Goor.

 

Record aantal legsels gevonden tijdens broedseizoen 2017

Tijdens het broedseizoen 2017 zijn 15% meer legsels van kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp gevonden dan in 2016.
Met ruim 1.300 gevonden nesten vormt het gebied langs de Randmeerkust in de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Gelderland.

Het weer was nogal uiteenlopend: een warme maart (waardoor de eerste nesten een week eerder werden gevonden dan in andere jaren) werd gevolgd door een zeer koude periode in april. Waarna  meien begin juni extreem warm en droog waren. Zowel de koude als de extreme warmte zijn ongunstig geweest voor de ontwikkeling van de kuikens. Door dit weertype waren er veel minder insecten voorhanden.

Zorgenkind onder de weidevogels is de grutto. Deze kwetsbare weidevogel had het dit jaar opnieuw erg zwaar. Naar schatting heeft slechts 20% van de grutto-nesten kuikens opgeleverd. Van de 1.300 gevonden nesten zijn er 31 % gesneuveld, vooral door predatie (21%). Vos en kraai waren de voornaamste boosdoeners. Benieuwd naar meer informatie over onze activiteiten? Lees dan het volledige jaarverslag 2017.

 

Inzet drone

Bij collega’s in Eemland gekeken welke toegevoegde waarde het gebruik van een drone kan hebben voor het opsporen van nesten en kuikens.

Veel predatie dit seizoen

Dit seizoen hebben we veel last van leeggeroofde nesten. Daders zijn vooral kraai, vos, hermelijn en wezel. Zoals in dit geval 2 opgevroten eieren. Dader in dit geval een hermelijn of wezel.

Kuikenstroken

Het maaiseizoen is begonnen. Als er kuikens van weidevogels aanwezig zijn, wordt niet alles in 1 keer gemaaid, maar blijven stukken gras staan om de jonge vogels kans te geven zich nog even schuil te houden voor de roofvogels.

College van B&W Oldebroek brengt werkbezoek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.
Er werd uitvoerig stilgestaan bij de diverse werkzaamheden van de vrijwilligers, de contacten met de agrariërs en de doelstellingen voor de nabije toekomst.
Uiteraard stond ook een kort bezoek in het veld op het programma. Daarbij konden jonge kieviten worden bewonderd en werd ook nog een nieuw nest van een tureluur gevonden.