Bekendmaking aanwijzingsbesluit rustgebieden winterganzen

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Maken bekend dat zij de begrenzing van de rustgebieden voor winterganzen hebben vastgesteld conform bijgaande kaart en onderstaande uitgangspunten.

De rustgebieden maken deel uit van het provinciaal ganzenbeleid. Zij zijn bedoeld om overwinterende ganzen rust te bieden in perioden dat buiten deze gebieden ganzen opzettelijk verstoord dan wel verjaagd mogen worden met ondersteunend afschot. In de provinciale vrijstellingverordening alsmede de ontheffing voor de bestrijding van ganzenschade wordt derhalve naar de begrenzing van deze rustgebieden verwezen. Tevens is deze begrenzing van belang voor de tegemoetkomingen bij landbouwschade die door het Faunafonds of diens rechtsopvolger worden verleend alsmede voor de provinciale subsidieregeling.
Als rustgebied zijn aangewezen:

 • graslandgebieden
 • gebied gebruikt door concentraties winterganzen
 • gebied nabij slaapplaatsen (< 500 m )
 • gebied met een compacte vorm en groter dan 500 ha
 • Vogelrichtlijn N2000-gebied. Ook deze kan als rustgebied worden aangewezen om vergoeding mogelijk te maken
 • Gebieden met draagvlak van eigenaren. (min. 80% vrijwillig)
 • Geen windmolens (< 300m)

 

Voor de aangewezen rustgebieden geldt het volgende beleid ten aanzien van tegemoetkomingen bij ganzenschade:

 • Er wordt geen drempelbedrag gehanteerd door het Faunafonds
 • Er wordt geen behandelbedrag in rekening gebracht.
 • Van de getaxeerde schade wordt 100% vergoed.
 • Er wordt een toeslag van €50,- per schadehectare uitgekeerd
 • Schade aan oktobergras wordt niet vergoed.

Binnen de rustgebieden geldt het volgende beleid ten aanzien van jacht, schadebestrijding, stand regulatie en ruimtelijke doorwerking van de Omgevingsvisie:

 • Jacht is toegestaan, mits winterganzen niet worden verontrust van 1 november tot 1 april.
 • Binnen rustgebieden is schadebestrijding van ganzen niet toegestaan van 1 november tot 1 april. Schadebestrijding van vos, kraai en Canadese gans op basis van vrijstellingen is mogelijk mits trekganzen niet worden verontrust.
 • Nestreductie is mogelijk van 1 februari tot 1 juni .
 • Afschot koppelvormers (paartjes van ganzen die in het gebied gaan broeden) is mogelijk van 1 februari tot 1 april, mits trekganzen niet worden verontrust.

Daar waar overlap plaatsvindt met de Vogelrichtlijngebieden die mede voor ganzen zijn aangewezen geldt het strengere beschermingsregiem van de Vogelrichtlijngebieden. Dat betekent onder andere dat in deze gebieden al vanaf 1 oktober geen verstoring dan wel schadebestrijding met behulp van het geweer mag plaatsvinden.

 • De provincie staat de plaatsing van windturbines in rustgebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Voor ganzen geldt dat het behoud van open gebied essentieel is.
 • Locaties in de nabijheid van deze gebieden moeten beoordeeld worden op het effect van de turbinesop het functioneren van de gebieden. Dit is mede afhankelijk van de soort turbine, ligging van het gebieden de vogelsoorten die zich in het gebied bewegen.

De vertaling van de rustgebieden naar de nieuwe begrenzing van de Groene Ontwikkelingszone zal plaatsvinden in het kader van de Actualisatie Omgevingsvisie 2016. Tot die tijd zal de nieuwe kaart van de rustgebieden alleen bepalend zijn voor het ganzenbeleid en heeft deze nog geen gevolgen voor het ruimtelijk beleid.

Dit besluit treed in werking met ingang van de dag na de publicatie van uitgifte van het provinciaalblad waarin het wordt geplaatst. Tegelijkertijd wordt het herzieningsbesluit foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten van 5 juli 2005, nr RE2004.82554 ingetrokken

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschriftindienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaakkunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen.

 

kaart rustgebieden winterganzen

Kaart: Rustgebieden winterganzen

ganzenrustgebied

Ganzenrustgebied