Activiteiten NMC

Ontstaan van NMC Randmeerkust

In de loop van 2004 werd het probleem van foeragerende ganzen steeds groter en drongen de desbetreffende boeren in Nederland aan op een passende schadevergoeding. Ook in de ‘kop van Gelderland’, langs de kust van het Veluwerandmeer, werd de ganzenschade merkbaar. Kaalgevreten weilanden langs de Zomerdijk tussen Noordeinde en Elburg, zonder dat er één koe, pink of schaap zich had laten zien.

Voorbeelden uit Friesland, waarbij soms een complete eerste snee in de snavels van de hongerige ganzen verdween, stimuleerden de Gelderse boeren om de handen ineen te slaan. Op aandringen van Provincie Gelderland werd in de loop van 2004 een agrarische natuurvereniging opgericht. Deze agrarische natuurvereniging ging op collectieve wijze de belangen van de getroffen boeren behartigen. In eerste instantie richtte de vereniging zich voornamelijk op de ‘ganzenschade’. Na verloop van tijd – in de loop van 2009 – werd een nieuwe subsidieregeling voor (agrarisch) natuurbeheer ontwikkeld.

Een belangrijk onderdeel in de regeling is de collectieve wijze van natuurbeheer. Binnen het werkgebied van NMC Randmeerkust betreft dit collectief weidevogelbeheer; ruim 100 boeren vormen samen een afwisselend collectief beheergebied voor (broedende) weidevogels

Ons doel is een aantrekkelijk gebied voor weidevogels te creëren samen met agrarische activiteiten. En daarbij zoveel mogelijk samen te werken met de natuur. We werken om dit te bereiken samen met de weidevogelbescherming.

We proberen door middel van diverse beheerswijzen een aantrekkelijk gebied te creëren voor de weidevogels. Dan moet u denken aan plasdras gebieden en uitgestelde  maaidata en kruidenrijk beheer. Ook hebben we oog voor andere natuur zoals bossages en singels: het natuurlijke karakter van elk gebied behouden c.q. versterken.