College van B&W Oldebroek brengt werkbezoek

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek bracht afgelopen maandag een werkbezoek aan de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.
Er werd uitvoerig stilgestaan bij de diverse werkzaamheden van de vrijwilligers, de contacten met de agrariërs en de doelstellingen voor de nabije toekomst.
Uiteraard stond ook een kort bezoek in het veld op het programma. Daarbij konden jonge kieviten worden bewonderd en werd ook nog een nieuw nest van een tureluur gevonden.

Proef met vlonders gestart

Deze week zijn de eerste vlonders over sloten gelegd. Doel is om hiermee een makkelijke overgang te maken voor kievitskuikens om vanaf akkerland naar de weilanden te komen. Akkerlanden worden hier en daar gescheiden van weilanden door sloten met een steile kant. Kievitskuikens die naar de overkant willen vallen daar vaak in de sloot. Ze kunnen weliswaar zwemmen, maar kunnen door de steile kant van de sloot de wal vervolgens niet bereiken. Uiteindelijk sterven ze dan van kou en uitputting.
Met deze proef gaan we kijken of we hiermee meer kuikens veilig vanaf de akkers, waar weinig voedsel en dekking te vinden is, naar de beschutte weilanden met veel voedsel kunnen krijgen.

Ledenvergadering NMC Randmeerkust

Afgelopen week werd de algemene ledenvergadering van de NMC Randmeerkust gehouden. Op deze vergadering werd onder meer een toelichting gegeven door  veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven op de diverse beheerpaketten die nu kunnen worden afgesloten. Ook werd stilgestaan bij de uitbreiding van het kerngebied voor weidevogels; zo kwamen er gebieden bij in de polder van Oldebroek en bij Polsmaten in Nunspeet. Door de Wild beheer Eenheid werd aangegeven wat de ervaringen in 2016 zijn geweest. 
De resultaten van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming gaf een overzicht van het aantal gevonden legsels en de resultaten in 2016.
Op de vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Willem Polinder, die 8 jaar lang bestuurslid is geweest. Hij wordt opgevolgd door Martijn Westerink. Op de foto overhandigt voorzitter Flip Nijhoff een welverdiende fles Berenburg aan Willem Polinder. Op de voorgrond het nieuwe bestuurslid Martijn Westerink.

Goed bezochte informatieavond in Nunspeet

Met ingang van 2018 wordt het kerngebied voor weidevogels langs de Randmeerkust uitgebreid met een nieuw gebied nabij Nunspeet. Grofweg begrensd door de Bliksweg, Kolmansweg en Vreeweg.
Gisteravond organiseerde de NMC Randmeerkust een informatie-avond voor grondeigenaren en grondgebruikers in dit gebied. Doel van de avond was vooral een inzicht te geven in de diverse mogelijkheden om beheerpakketten af te sluiten, waarvoor dan subsidie kan worden verleend.
Veldcoordinator Jan Willem Schoonhoven presenteerde de mogelijkheden, waarna een geanimeerde discussie volgde. Via individuele gesprekken zal de komende weken getracht worden ook voor dit nieuwe gebied een evenwichtig mozaiekbeheer te realiseren.

Burgemeester Nunspeet krijgt Weidevogelplan Randmeerkust

Tijdens het schouwen van het eerste kievitsei heeft Flip Nijhoff namens de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust het Weidevogelplan aangeboden aan burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. Het plan omvat onder meer richtlijnen voor het verbeteren van het leefklimaat voor weidevogels en zal door de gemeente worden gebruikt bij het vaststellen van beleid voor het buitengebied en het afgeven van vergunningen.
Alle gemeenten langs de randmeren (Oldebroek, Elburg en Nunspeet) zijn nu in het bezit van het Weidevogelplan.